Kimswerd

In Wûnseradiel is er een Reuzengilde Greate Pier fan Wûnseradiel opgericht

, , , , , ,

Herberg in Kimswerd: http://www.greatepier.com/

, ,

11 Stedetocht dwars door Kimswerd

, , , ,